جهان درون ماست

جهان درون ماست

آنچه درون شما است هزاران هزار ویژگی و خصوصیتی است که در انسان های مختلف وجود دارد .

بیشتر بخوانید
نفس رابطه

نفس رابطه

شما باید بتوانید در حضور فردی دیگر کسی که هستید باقی بمانید .

بیشتر بخوانید
زندگی نزیسته والدین

زندگی نزیسته والدین

رویا های دوران کودکی و نوجوانی خود را به کودکانتان تحمیل نکنید .

بیشتر بخوانید
نقش پدر در زندگی دختر

نقش پدر در زندگی دختر

دختران برای رشد روانی به پدر نیاز دارند .

بیشتر بخوانید
هویت سالم

هویت سالم

کودک کاغذ سفیدی نیست که والدین سناریوهایشان را رویش بنویسند .

بیشتر بخوانید
تربیت جنسی

تربیت جنسی

کودکان هموار در معرض آسیب های روحی و عاطفی هستند .

بیشتر بخوانید
پیش نیاز های رشد کودکان

پیش نیاز های رشد کودکان

کودکان نیاز های بنیادینی دارند که باید به درستی برآورده شوند .

بیشتر بخوانید
والدین بی کفایت

والدین بی کفایت

والدین نخستین و مهم ترین الگو در شکل گیری شخصیت و هویت فرزندشان هستند .

بیشتر بخوانید