مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

ما مسئول هر اتفاقی که در زندگی مان رخ  می دهد هستیم .

بیشتر بخوانید
نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان به پنج گروه تقسیم می شوند.

بیشتر بخوانید
چرخه باورها

چرخه باورها

درد و رنج از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد .

بیشتر بخوانید
بد رفتاری  با کودک

بد رفتاری با کودک

هرگونه بد رفتاری به نوعی زیر پا گذاشتن هویت کودک است .

بیشتر بخوانید
جهان درون ماست

جهان درون ماست

آنچه درون شما است هزاران هزار ویژگی و خصوصیتی است که در انسان های مختلف وجود دارد .

بیشتر بخوانید
نفس رابطه

نفس رابطه

شما باید بتوانید در حضور فردی دیگر کسی که هستید باقی بمانید .

بیشتر بخوانید
زندگی نزیسته والدین

زندگی نزیسته والدین

رویا های دوران کودکی و نوجوانی خود را به کودکانتان تحمیل نکنید .

بیشتر بخوانید
نقش پدر در زندگی دختر

نقش پدر در زندگی دختر

دختران برای رشد روانی به پدر نیاز دارند .

بیشتر بخوانید
هویت سالم

هویت سالم

کودک کاغذ سفیدی نیست که والدین سناریوهایشان را رویش بنویسند .

بیشتر بخوانید
تربیت جنسی

تربیت جنسی

کودکان هموار در معرض آسیب های روحی و عاطفی هستند .

بیشتر بخوانید