Site Feedback

لجبازی

لجبازی

1.عمدا دیگران را می رنجاند و آزرده می کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
2.دستورات بزرگترها را اطاعت نمی کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
3.با بزرگترها بحث و مشاجره می کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
4.کینه توز است و تلافی می کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
5.از دست اطرافیان زود رنجیده و آزرده می شود
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
6.برای اشتباهاتش دیگران را مقصر می داند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
7.از کوره به در می رود
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
8.با بزرگتر ها گستاخ است
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
لطفا منتظر بمانید...

نتیجه تست شما : 0

0-10نسبتا پایین. احتمالا با تشدید عوامل ایجاد کننده وارد بازی لجبازی می شود.
10-20متوسط. لجبازی باعث ایجاد مشکلاتی در روابط کودک با والدینش شده است.
20-30بالا. بدون شک یکی از معضلات اصلی کودک با والدینش است.
30-40شدید. باید به درمانگر مراجعه نمایید.